Leerlingenzorg

Leerling Zorg Coördinator (LZC)
Elke unit heeft een coördinator leerlingenzorg die zelf werkzaam is in de unit.  De voornaamste taak is om het ontwikkelingsproces van alle leerlingen van de unit te waarborgen. Deze coördinator is voorzitter van de Centrale Kind Bespreking (CKB) en ook van de leerlingenbespreking die regelmatig in de unit plaatsvindt. De leerkrachten en onderwijsassistenten van de unit zijn hierbij aanwezig, en de orthopedagoog op uitnodiging. Alle aspecten van de ontwikkeling van uw kind kunnen dan aan de orde komen: Worden de afgesproken doelen behaald? Sluit de ontwikkeling van uw kind aan bij het ontwikkelingsperspectief? Eventuele knelpunten in de ontwikkeling worden besproken en gezamenlijk wordt naar oplossingen gezocht.

Intern Begeleider (IB)
Er zijn twee intern begeleiders verbonden aan de school. Zij houden zich bezig met de instroom, doorstroom en uitstroom van de leerlingen. Zij dragen zorg voor de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) en voor het eerste ontwikkelingsperspectief wanneer een kind start op school. De innovatie van het leerlingvolgsysteem valt onder de taken van de intern begeleiders en ook de implementatie in het team. De intern begeleiders staan in nauw contact met de coördinatoren leerlingenzorg van de units.

Partners

Partner Passend Onderwijs

Alle scholen voor speciaal onderwijs in heel Nederland zijn verdeeld in vier clusters.
Cluster 1: blinden
Cluster 2: slechthorenden, doven en spraakgebrekkigen
Cluster 3: lichamelijk en meervoudig gehandicapten en (zeer) moeilijk lerenden
Cluster 4: scholen verbonden aan pedologisch instituten, kinderen met opvoedingsproblemen.

Daarnaast zijn alle scholen van een bepaald cluster ingedeeld in een bepaalde regio. Bijvoorbeeld de St. Maartenschool valt samen met nog 6 andere scholen onder cluster 3 en is ingedeeld in de regio Rivierenland. Samen vormen deze zeven scholen Partner Passend Onderwijs. Er zijn totaal 20 regionale expertisecentra die vallen onder cluster 3.

Partner Passend Onderwijs bestaat uit:
Het is de bedoeling dat Partner Passend Onderwijs o.a. gaat zorgen voor een onafhankelijke indicatiestelling (of een kind wel/niet in aanmerking komt voor leerlinggebonden financiering en wel/niet wordt toegelaten tot het cluster). Per 1 augustus 2002 treedt de nieuwe wet in werking en mogen alleen maar meer kinderen worden toegelaten die in aanmerking komen voor leerlinggebonden financiering.

Ook zal Partner Passend Onderwijs ambulante begeleiding gaan verzorgen voor leerlingen en leerkrachten in het regulier onderwijs en speciaal onderwijs. Ook dit is nog in ontwikkeling.

Andere onderwerpen waar men binnen Partner Passend Onderwijs mee bezig is, die in ontwikkeling zijn: onderwijs aan kinderen met zeer ernstige beperkingen en onderwijs aan leerlingen die vallen binnen het autistisch spectrum. Indien een leerling wordt toegelaten tot het cluster, komen ouders in aanmerking voor leerlinggebonden financiering (het rugzakje met geld). Ouders mogen zelf kiezen waar ze dit geld aan besteden.  Mogelijkheden zijn:
- onderwijs op een school voor speciaal onderwijs die valt binnen cluster 3,
- regulier onderwijs met ambulante begeleiding,
- andere middelen in het regulier onderwijs.

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Onderwijsgroep Punt Speciaal
In dit verslag vindt u een korte weergave van zaken die in het jaar 2014 (deels) gerealiseerd zijn. Ontwikkelingen waar Onderwijsgroep Punt Speciaal trots op is. Daarom willen we dat graag met u delen. Klik hier voor het Kwaliteitsverslag van Onderwijsgroep Punt Speciaal. Klik hier om door te gaan naar de website van Partner Passend Onderwijs.

Maartenshoeve

Voor de website van de Maartenshoeve, klik hier

Medezeggenschapsraad

Punt Speciaal kent de volgende medezeggenschapsraden:

  • MR-Maartenschool (ouders en personeel)
  • MR-Werkenrodeschool (leerlingen, ouders en personeel)
  • MR-Mikado (ouders en personeel)
  • MR-De Kom (ouders en personeel)
  • MR-Talita Koemi (ouders en personeel)
  • MR-Cambier (ouders en personeel)
  • GMR (ouders en personeel, Punt Speciaal-breed)

 

MR - Maartenschool
De MR-Maartenschool behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en personeel. De raad praat mee, stemt al dan niet in met en adviseert over zaken en ontwikkelingen die met name betrekking hebben op de school en die gevolgen kunnen hebben voor leerlingen, ouders en personeel. Bijvoorbeeld het schoolplan, het vakantierooster, de vaststelling van de schooltijden etc. De MR vergaderdert 5 keer per jaar op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.   Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Leden van de MR:
. Femke van Bergen (ouder MR)
. Jitte Brinkhof (ouder MR)
. Inge Hulstein (personeel MR)
. Anita van Zonsbeek (personeel MR)
. Marja Frederkx (personeel MR)

GMR:
. Inge Hulstein (personeel GMR)
. Margot van de Broek (ouder GMR)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) houdt zich bezig met bovenschoolse zaken zoals het bedrijfsplan, het arbo-beleid, de arbeidsvoorwaarden voor personeel, het financieel beleid, eventuele uitbreiding of fusie, de klachtenregeling etc.  In de GMR zitten ouders (één vertegenwoordiger per school) en personeelsleden (één vertegenwoordiger per sector). De GMR vergadert ongeveer 5 keer per jaar  met de bestuurder op dinsdagavond.

-

Toegang voor ouders