Partner Passend Onderwijs

Alle scholen voor speciaal onderwijs in heel Nederland zijn verdeeld in vier clusters.
Cluster 1: blinden
Cluster 2: slechthorenden, doven en spraakgebrekkigen
Cluster 3: lichamelijk en meervoudig gehandicapten en (zeer) moeilijk lerenden
Cluster 4: scholen verbonden aan pedologisch instituten, kinderen met opvoedingsproblemen.

Daarnaast zijn alle scholen van een bepaald cluster ingedeeld in een bepaalde regio. Bijvoorbeeld de St. Maartenschool valt samen met nog 6 andere scholen onder cluster 3 en is ingedeeld in de regio Rivierenland. Samen vormen deze zeven scholen Partner Passend Onderwijs. Er zijn totaal 20 regionale expertisecentra die vallen onder cluster 3.

Partner Passend Onderwijs bestaat uit:
Het is de bedoeling dat Partner Passend Onderwijs o.a. gaat zorgen voor een onafhankelijke indicatiestelling (of een kind wel/niet in aanmerking komt voor leerlinggebonden financiering en wel/niet wordt toegelaten tot het cluster). Per 1 augustus 2002 treedt de nieuwe wet in werking en mogen alleen maar meer kinderen worden toegelaten die in aanmerking komen voor leerlinggebonden financiering.

Ook zal Partner Passend Onderwijs ambulante begeleiding gaan verzorgen voor leerlingen en leerkrachten in het regulier onderwijs en speciaal onderwijs. Ook dit is nog in ontwikkeling.

Andere onderwerpen waar men binnen Partner Passend Onderwijs mee bezig is, die in ontwikkeling zijn: onderwijs aan kinderen met zeer ernstige beperkingen en onderwijs aan leerlingen die vallen binnen het autistisch spectrum. Indien een leerling wordt toegelaten tot het cluster, komen ouders in aanmerking voor leerlinggebonden financiering (het rugzakje met geld). Ouders mogen zelf kiezen waar ze dit geld aan besteden.  Mogelijkheden zijn:
- onderwijs op een school voor speciaal onderwijs die valt binnen cluster 3,
- regulier onderwijs met ambulante begeleiding,
- andere middelen in het regulier onderwijs.

Kwaliteitsjaarverslag 2014 van Onderwijsgroep Punt Speciaal
In dit verslag vindt u een korte weergave van zaken die in het jaar 2014 (deels) gerealiseerd zijn. Ontwikkelingen waar Onderwijsgroep Punt Speciaal trots op is. Daarom willen we dat graag met u delen. Klik hier voor het Kwaliteitsverslag van Onderwijsgroep Punt Speciaal. Klik hier om door te gaan naar de website van Partner Passend Onderwijs.

-

Toegang voor ouders